کنگره و شورای مرکزی

کنگره

كنگره حداقل سالی يكبار جلسه رسمی خواهد داشت.حد نصاب رسميت جلسات كنگره برابر نصف بعلاوه يك اعضاء می باشد و نصاب مصوبات جلسات رسمی كنگره برابر نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر در كنگره می باشد.

تركيب كنگره

1 ـ كنگره مركب است از كليه اعضای هيئت مؤسس و نمايندگانی كه از طرف شعب در شهرستانها به هيئت مؤسس ملحق مي شوند. در صورتی كه تعداد اعضای اصلی كنگره به صد نفر برسد كليه وظايف و اختيارات هيأت مؤسس به شورای مركزی منتخب واگذار می گردد . سپس اعضاي هيئت مؤسس به عنوان اعضاي دائمي كنگره خواهند بود.

2 ـ هر شعبه در شهرستانها با داشتن يكصد تا هزار عضو پيوسته يك نماينده براي عضويت در كنگره سراسري انتخاب مي نمايند هر تشكيلات شهري با افزايش هزار عضو ديگر بلافاصله به انتخاب نماينده جديد براي عضويت در كنگره سراسري اقدام خواهد نمود.انتخاب نماينده جديد سالي دو بار برگزار مي شود.نمايندگان تشكيلات شهري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

وظايف كنگره

1 ـ تصويب خطوط اساسی سياست ها ، خط مشی ها (پيشنهاد شده از سوی دفتر سياسی) و برنامه های جمعيت كه بعنوان مبانی كار بخشهای مختلف حزبی در مركز و شهرستانها لازم الاجرا است.

2 ـ انتخاب اعضاي شورای مركزی جمعيت، هيأت بازرسان و هيأت داوری

3 ـ دريافت و ارزيابی گزارشهای شورای مركزی از جمله گزارش فعاليت جمعيت.

4 ـ‌ تصويب يا اصلاح اساسنامه جمعيت ،آئين نامه مربوط به امور مالی وحق عضويت وساير آئين نامه های مورد لزوم جمعيت.

5 ـ‌ تصويب انحلال جمعيت مشروط به اينكه بنا به پيشنهاد شورای مركزی در دستور كار كنگره قرار گرفته باشد.

شورای مرکزی

1 ـ‌ شورای مركزی ، اداره تشكيلات مركزی جمعيت را بعهده دارد و مصوبات كنگره را اجرا می كند.

2 ـ اعضای شورای مركزی مركب است از پانزده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال از سوی
كنگره از ميان  كانديداهای واجد شرايط و با رأی مخفی انتخاب می شوند.

3 ـ شورای مركزی جمعيت می تواند از كميسيونهای تخصصی مركزی جمعيت كه از طرف دفتر سياسی جمعيت تعيين
می شوند ، كمك و مشورت بگيرند.

تبصره : هرگونه تغيير در تركيب شورای مركزی جمعيت با اطلاع كمسيون ماده 10 احزاب خواهد بود .

تركيب شورای مرکزی

1 ـ دبير كل (رئيس شورای مركزی)، قائم مقام دبير كل و مسئول امور مالی جمعيت و ديگر اعضای شورای مركزی متشكل از 15 نفر و سه نفر علی البدل می باشد.
تعيين دبير كل ، قائم مقام دبيركل و مسئول امور مالی جمعيت و ديگر مسئوليت های هر يك از اعضای شورا در اولين جلسه رسمی شورا برای مدت 2 سال مشخص و اعلام می گردد.

تبصره : اعضاء شورای مركزی نمی توانند ديگری را به نمايندگی از طرف خود به جلسات بفرستند .

وظايف و اختيارات شورای مرکزی

1 ـ اجرای مصوبات كنگره

2 ـ انتخاب دبير كل براي مدت دوسال ( انتخاب مجدد بلامانع است )

3 ـ انتخاب قائم مقام دبيركل برای مدت دو سال

4ـ انتخاب پانزده نفر از اعضای دفتر سياسی جمعيت

5 ـ تصميم گيری در تعيين نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری ، خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای

اسلامی و ساير انتخابات در چهارچوب مقررات قانونی كشور