شعب

شعب شهرستانها :

1ـ‌ شعب شهرستانها جمعيت در محدوده يك شهر و توابع آن فعاليت می نمايد.در محدوده يك شهر نمی توان چند شعب شهرستانها تأسيس نمود.ايجاد تشكيلات شهری و تعيين حد جغرافيايی فعاليت آن از اختيارات شورای مركزی است.
2 ـ شعب شهرستانها كوچكترين واحد سازمانی مستقل جمعيت با آئين نامه و امور مالی مستقل است.
3 ـ شورای تشكيلات شهری مسئول كليه مسائل سازمانی و سياسی شهر و توابع آن است.تشكيلات شهری مسئوليت پذيرش اعضای جديد ، امور مالی ، دريافت حق عضويت و نحوه مصرف آن را به عهده دارد.
4 ـ تشكيلات شهری شامل اعضاء و شورای تشكيلات شهری می باشند.
5 ـ تشكيلات شهری ماهانه به شورای مركزی گزارش می دهد.
6 ـ شورای مركزی می تواند هر زمان كه صلاح بداند در مورد اوضاع تشكيلات شهری كسب اطلاع كند.در صورتی كه تشكيلات شهری به وظايف و تكاليفی كه طبق اين اساسنامه برعهده دارند عمل نكند،شورای مركزی مي تواند اقدامات لازم را معمول دارد.
7 ـ آئين نامه های تشكيلات شهري و نيز هر گونه تغييری كه درآنها داده شود ، پس از تأييد دبيركل معتبر خواهد بود.بررسی دبيركل محدود به انطباق مصوبات با قوانين و مقررات كشور، اساسنامه ،آئين نامه مالی و ساير      آئين نامه های جمعيت است.تصميم گيری در مورد تأييد مصوبات بايد حداكثر ظرف يك ماه پس از دريافت توسط  دبير خانه انجام شود.مصوبات و اقدامات نبايد با خط مشی اصلی برنامه جمعيت كه توسط شورای مركزی تعيين شده در تناقض باشد.
تبصره 1 : شورای تشكيلات شهری متشكل از ده نفر به انتخاب اعضای پيوسته جمعيت در شهر مربوطه می باشد.
تبصره 2 : رعايت مقررات و قوانين جمهوری اسلامي در تأسيس تشكيلات شهری و آئين نامه های مربوطه الزامی است.
تبصره 3 : آئين نامة شهری هر شهر بايد به تصويب شورای مركزی برسد.

کانون ها

كانونهای سراسری :

كانونها پيوند های سازمانی جمعيت با اقشار مختلف جامعه اند كه با هدف بسط آرمانهای جمعيت در گروه های مختلف اجتماعی تشكيل می شوند.
جمعيت می تواند كانونهای گوناگونی از قبيل موارد ذيل داشته باشد :

1 ـ‌ كانون جوانان
2 ـ  كانون زنان
3 ـ‌ كانون اصناف
4 ـ كانون سالمندان
5 ـ كانون كارگران
6 ـ كانون دانشگاهيان
7 ـ كانون روحانی ها
8  ـ كانون توليد گران
9 ـ كانون صاحبان صنايع
10ـ كانون دانش آموزان
11 ـ كانون تجار
12 ـ كانون فرهنگيان

و هر كانونی كه دفتر سياسی پيشنهاد كند قابل تأسيس می باشد.
تبصره 1: ساختار سازمانی كانونها تابع ساختار حزبی است. آئين نامه داخلی يا اساسنامه هر يك از كانونها بايد به تأييد دفتر سياسی جمعيت برسد.
تبصره 2: كانونها می توانند انتشارات ويژه خود را با موافقت و تحت نظارت دبير كل جمعيت داشته باشند مشروط به اينكه با اصول تعيين شده از سوي جمعيت در تناقض نباشد.