دبیرکل و دفتر سیاسی

دبیرکل

وظايف و اختيارات دبير كل :

 1. دبير كل با تأسيس دبيرخانه ای كليه امور حزبی را بر اساس ضوابط اين اساسنامه انجام می دهد. وظايف و اختيارات دبير كل :
  1 ـ دبير كل با تأسيس دبيرخانه ای كليه امور حزبی را بر اساس ضوابط اين اساسنامه انجام می دهد.
  2 ـ‌ هماهنگ ساختن كليه امور حزبی تمام تشكيلات جمعيت و كانونها به عهده دبير كل است.
  3 ـ دبير كل می تواند در كليه نشستها و جلسات تشكيلات و كانونها شركت كند.
  4 ـ دبير كل انتشارات مركزی جمعيت و كانونها را هماهنگ می كند.
  5 ـ دبير كل می تواند هر زمان كه صلاح بداند در مورد اوضاع تشكيلات پائين تر و كانونها كسب اطلاع كند.
  6 ـ اعلام مواضع رسمی جمعيت.
  7 ـ امضاء كليه مكاتبات رسمی جمعيت.

  تبصره : دبير كل می تواند برخی از اختيارات خود را به قائم مقام خود تفويض نمايد.

 2. هماهنگ ساختن كليه امور حزبی تمام تشكيلات جمعيت و كانونها به عهده دبير كل است.
 3. دبير كل می تواند در كليه نشستها و جلسات تشكيلات و كانونها شركت كند.
 4. دبير كل انتشارات مركزی جمعيت و كانونها را هماهنگ می كند.
 5. دبير كل می تواند هر زمان كه صلاح بداند در مورد اوضاع تشكيلات پائين تر و كانونها كسب اطلاع كند.
 6. اعلام مواضع رسمی جمعيت .
 7. امضاء كليه مكاتبات رسمی جمعيت .

تبصره : دبير كل می تواند برخی از اختيارات خود را به قائم مقام خود تفويض نمايد.

دفتر سیاسی

تركيب دفترسياسی

1 ـ پانزده نفر به انتخابات شورای مركزی كه حداقل ده نفر از آنها بايد از اعضای شورای مركزی جمعيت باشند

2 ـ حداكثر ده نفر از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون جمعيت به انتخاب فراكسيون

3 ـ اعضاء هيأت مؤسس و دبير كل جمعيت

تبصره 1 : شورای مركزی می تواند از نماينده هر يك از كانونهای جمعيت برای شركت در جلسات دفتر سياسی (بدون حق رأی) دعوت
به عمل آورد.

تبصرة 2 : رياست جلسات دفتر سياسی به عهدة دبيركل جمعيت خواهد بود.

تشکيل دفتر سياسی

1 ـ جلسات مستمر و رسمي دفتر سياسي حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي گردد.

2 ـ با تقاضاي 10 تشكيلات شهرستاني و يا 5 عضو دفتر سياسي و يا با فراخوان دبيركل ، جلسه فوق العاده دفتر سياسي ظرف دو هفته تشكيل خواهد شد.

وظايف دفترسياسی

1 ـ دفتر سياسی مسئول طراحی استراتژيکی و هدايت راهبردی كليه مسائل سياسی و سازمانی جمعيت است

دستور جلسه اجلاس ساليانه كنگره سراسری جمعيت را نيز دفتر سياسی تهيه مي كند .

2 ـ شورای مركزی و فراكسيون جمعيت در مجلس شورای اسلامي موظفند هر سال سه بار به دفتر سياسی گزارش دهند.

3 ـ در صورتی كه هر يك از اعضاء شورای مركزی به دليل استعفاء ، فوت و يا بی كفايتی نتوانند در فاصله دو كنگره سراسری به كار خود ادامه دهد ، دفتر سياسی می تواند به انتصاب جانشين مبادرت ورزد كه تا تشكيل كنگره سراسری بعدی معتبر خواهد بود در مورد احراز بی كفايتی رأی دو سوم كل اعضای دفتر سياسی ضروری است.

4 ـ جلسات دفتر سياسی با حضور نصف بعلاوة يك نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با دو سوم اعضای حاضر تصويب می گردد.

5 ـ تفسير اساسنامه