اهداف

فعاليتهای جمعيت در زمينه های سياسی ، فرهنگی و اجتماعی به صورت غير انتفاعی بوده و با رعايت دقيق و كامل قوانين جمهوری اسلامی ايران و مفاد اين اساسنامه در سراسر كشور  می باشد.

جمعيت يك حزب سياسی ، فرهنگی و اجتماعی است كه برای تحقق اهداف زير تلاش می كند :

  1. تلاش براي بهبود فرهنگ كار و بهينه سازیتوليد ملی از طريق ارائه راه كارها و مانيفست های عملی .
  2. ترغيب عموم مردم به تفكر و تحقيق و غنیسازی ادبيات مكتوب مربوط به توليد ملی .
  3. كوشش براي بهبود فرهنگ مصرف و افزايش اعتماد عمومیبه توليدات داخلی و ارائه راه كارهای سياسی و اقتصادی .
  4. كمك به بالا بردن كيفيت كالاهایداخلی و حمايت از اعمال استانداردهای ملی و بين المللی در توليد .
  5. مبارزه با مفاسد اقتصادیو موانع سياسی توسعه توليد ملی .
  6. انتشار نشريه به عنوان ارگان ، جهت اطلاع رسانیعمومی و ارتباط با اقشار مختلف مردم .

جمعيت ، تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد  و كليه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران اعلام می دارند و كليه اقداماتی كه در چهار چوب اساسنامه بوده و به نحوی نياز به كسب مجوز از سری مراجع قانونی ذيربط را داشته باشند پس از كسب مجوز لازم انجام خواهد شد.

ارکان

هيئت مؤسس

هيئت مؤسس متشكل از كساني است كه جهت ثبت حزب نزد مراجع قانوني اقدام مي نمايند.

وظايف و اختيارات هيئت مؤسس :

1 ـ اجراي كليه وظايف شوراي مركزي پيش از تشكيل كنگره و انتخاب اعضاي شوراي مركزي

2 ـ تفسير مواد اساسنامه و اصلاح آن در چهار چوب قوانين و مقررات مربوطه كه به تأييد كميسيون ماده 10 احزاب نيز خواهد رسيد.

3 ـ فراهم نمودن مقدمات لازم جهت تشكيل كنگره و سازماندهي و هدايت تشكيلات شهري

كنگره

كنگره حداقل سالی يكبار جلسه رسمی خواهد داشت.حد نصاب رسميت جلسات كنگره برابر نصف بعلاوه يك اعضاء می باشد و نصاب مصوبات جلسات رسمی كنگره برابر نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر در كنگره می باشد.

تركيب كنگره

1 ـ كنگره مركب است از كليه اعضای هيئت مؤسس و نمايندگانی كه از طرف شعب در شهرستانها به هيئت مؤسس ملحق مي شوند. در صورتی كه تعداد اعضای اصلی كنگره به صد نفر برسد كليه وظايف و اختيارات هيأت مؤسس به شورای مركزی منتخب واگذار می گردد . سپس اعضاي هيئت مؤسس به عنوان اعضاي دائمي كنگره خواهند بود.

2 ـ هر شعبه در شهرستانها با داشتن يكصد تا هزار عضو پيوسته يك نماينده براي عضويت در كنگره سراسري انتخاب مي نمايند هر تشكيلات شهري با افزايش هزار عضو ديگر بلافاصله به انتخاب نماينده جديد براي عضويت در كنگره سراسري اقدام خواهد نمود.انتخاب نماينده جديد سالي دو بار برگزار مي شود.نمايندگان تشكيلات شهري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.

وظايف كنگره

1 ـ تصويب خطوط اساسی سياست ها ، خط مشی ها (پيشنهاد شده از سوی دفتر سياسی) و برنامه های جمعيت كه بعنوان مبانی كار بخشهای مختلف حزبی در مركز و شهرستانها لازم الاجرا است.

2 ـ انتخاب اعضاي شورای مركزی جمعيت، هيأت بازرسان و هيأت داوری

3 ـ دريافت و ارزيابی گزارشهای شورای مركزی از جمله گزارش فعاليت جمعيت.

4 ـ‌ تصويب يا اصلاح اساسنامه جمعيت ،آئين نامه مربوط به امور مالی وحق عضويت وساير آئين نامه های مورد لزوم جمعيت.

5 ـ‌ تصويب انحلال جمعيت مشروط به اينكه بنا به پيشنهاد شورای مركزی در دستور كار كنگره قرار گرفته باشد.

شورای مركزی

1 ـ‌ شورای مركزی ، اداره تشكيلات مركزی جمعيت را بعهده دارد و مصوبات كنگره را اجرا می كند.

2 ـ اعضای شورای مركزی مركب است از پانزده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال از سوی
كنگره از ميان كانديداهای واجد شرايط و با رأی مخفی انتخاب می شوند.

3 ـ شورای مركزی جمعيت می تواند از كميسيونهای تخصصی مركزی جمعيت كه از طرف دفتر سياسی جمعيت تعيين
می شوند ، كمك و مشورت بگيرند.

تبصره : هرگونه تغيير در تركيب شورای مركزی جمعيت با اطلاع كمسيون ماده 10 احزاب خواهد بود .

تركيب شورای مرکزی

1 ـ دبير كل (رئيس شورای مركزی)، قائم مقام دبير كل و مسئول امور مالی جمعيت و ديگر اعضای شورای مركزی متشكل از 15 نفر و سه نفر علی البدل می باشد.
تعيين دبير كل ، قائم مقام دبيركل و مسئول امور مالی جمعيت و ديگر مسئوليت های هر يك از اعضای شورا در اولين جلسه رسمی شورا برای مدت 2 سال مشخص و اعلام می گردد.

تبصره : اعضاء شورای مركزی نمی توانند ديگری را به نمايندگی از طرف خود به جلسات بفرستند .

وظايف و اختيارات شورای مرکزی

1 ـ اجرای مصوبات كنگره

2 ـ انتخاب دبير كل براي مدت دوسال ( انتخاب مجدد بلامانع است )

3 ـ انتخاب قائم مقام دبيركل برای مدت دو سال

4ـ انتخاب پانزده نفر از اعضای دفتر سياسی جمعيت

5 ـ تصميم گيری در تعيين نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری ، خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای
اسلامی و ساير انتخابات در چهارچوب مقررات قانونی كشور

دبير كل

وظايف و اختيارات دبير كل

1 ـ دبير كل با تأسيس دبيرخانه ای كليه امور حزبی را بر اساس ضوابط اين اساسنامه انجام می دهد.

2 ـ‌ هماهنگ ساختن كليه امور حزبی تمام تشكيلات جمعيت و كانونها به عهده دبير كل است.

3 ـ دبير كل می تواند در كليه نشستها و جلسات تشكيلات و كانونها شركت كند.

4 ـ دبير كل انتشارات مركزی جمعيت و كانونها را هماهنگ می كند.

5 ـ دبير كل می تواند هر زمان كه صلاح بداند در مورد اوضاع تشكيلات پائين تر و كانونها كسب اطلاع كند.

6 ـ اعلام مواضع رسمی جمعيت .

7 ـ امضاء كليه مكاتبات رسمی جمعيت .

تبصره : دبير كل می تواند برخی از اختيارات خود را به قائم مقام خود تفويض نمايد.

دفتر سياسی ( طرح و برنامه استراتژيك )

تركيب دفترسياسی

1 ـ پانزده نفر به انتخابات شورای مركزی كه حداقل ده نفر از آنها بايد از اعضای شورای مركزی جمعيت باشند

2 ـ حداكثر ده نفر از نمايندگان مجلس عضو فراكسيون جمعيت به انتخاب فراكسيون

3 ـ اعضاء هيأت مؤسس و دبير كل جمعيت

تبصره 1 : شورای مركزی می تواند از نماينده هر يك از كانونهای جمعيت برای شركت در جلسات دفتر سياسی (بدون حق رأی) دعوت
به عمل آورد.

تبصرة 2 : رياست جلسات دفتر سياسی به عهدة دبيركل جمعيت خواهد بود.

وظايف دفترسياسی

1 ـ دفتر سياسی مسئول طراحی استراتژيکی و هدايت راهبردی كليه مسائل سياسی و سازمانی جمعيت است

دستور جلسه اجلاس ساليانه كنگره سراسری جمعيت را نيز دفتر سياسی تهيه مي كند .

2 ـ شورای مركزی و فراكسيون جمعيت در مجلس شورای اسلامي موظفند هر سال سه بار به دفتر سياسی گزارش دهند.

3 ـ در صورتی كه هر يك از اعضاء شورای مركزی به دليل استعفاء ، فوت و يا بی كفايتی نتوانند در فاصله دو كنگره سراسری به كار خود ادامه دهد ، دفتر سياسی می تواند به انتصاب جانشين مبادرت ورزد كه تا تشكيل كنگره سراسری بعدی معتبر خواهد بود در مورد احراز بی كفايتی رأی دو سوم كل اعضای دفتر سياسی ضروری است.

4 ـ جلسات دفتر سياسی با حضور نصف بعلاوة يك نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات با دو سوم اعضای حاضر تصويب می گردد.

5 ـ تفسير اساسنامه

تشکيل دفتر سياسی

1 ـ جلسات مستمر و رسمي دفتر سياسي حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي گردد.

2 ـ با تقاضاي 10 تشكيلات شهرستاني و يا 5 عضو دفتر سياسي و يا با فراخوان دبيركل ، جلسه فوق العاده دفتر سياسي ظرف دو هفته تشكيل خواهد شد.

هيئت بازرسان

هيأت بازرسان مركب از دو نفر عضو اصلی و يك نفر عضو علی البدل می باشد كه برای مدت دو سال با رأی مخفی اعضای كنگره در جلسات رسمی كنگره انتخاب می شوند و وظيفه آنها تهيه گزارش از دفاتر مالی و ارائه گزارش به كنگره و شورای مركزی می باشد.

هيأت داوری

هيأت داوری مركب است از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل كه برای مدت 2 سال با رأی مخفی اعضای كنگره در جلسات رسمی كنگره انتخاب می شوند وظايف آنها رسيدگی به تخلفات و گزارشات واصله توسط اعضاء و ارائه نظر داوری به شورای مركزی می باشد. اگر تخلفات راجع به اعضای شورای مركزی باشد گزارش جلسات داوری به كنگره ارائه خواهد شد كه تصميم مقتضی توسط كنگره اتخاذ خواهد شد.