تأمین مالی حدود ۱۰۰ همتی تولید در دستور وزارت صنعت قرار گرفت
16 تیر 1403
آمادگی ایران برای ایجاد نهاد مالی مشترک میان اعضای بریکس
16 تیر 1403

افزایش ۱۸ میلیارد دلاری صادرات در دولت سیزدهم

خبرگزاری تسنیم سه شنبه 12 تیر 1403 : بر اساس آمار گمرک در دولت سیزدهم شاهد افزایش بیش از ۱۸ میلیارد دلاری صادرات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در بخشی از کتاب دستاوردهای دولت سیزدهم؛ اقدامات شاخص حوزه در حوزه تجارت خارجی آمده است:

بین تجارت خارجی و میزان رشد اقتصادی ارتباط معناداری وجود دارد به طوری که بسیاری از اقتصاددانان تجارت را موتور توسعه می‌دانند. دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد. از این رو تجارت خارجی همواره مورد توجه دولتهای بوده است.

مقوله تجارت خارجی در دولت سیزدهم شاهد تحولی بنیادین در رویکرد و راهبرد تجاری دولت و به تبع آن تغییراتی چشمگیر در شرکای تجاری ایران بود.

این تحول نگرشی متضمن توجــه بیشــتر دولــت بــه دیپلماســی اقتصــادی فراتر از کشورهای غربی، بهبـود روابـط تجـاری و انعقـاد تفاهم‌نامه‌هـای اقتصـادی و تجـاری بـا همسـایگان، کشـورهای آسـیای میانـه و قفقـاز و کشـورهای شـرق بـه ویـژه چیـن و هنـد بوده است.بنابراین دیپلماسی اقتصادی بخصوص گسترش مبادلات با کشورهای همسایه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای همسایه، رسمی‌شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگ‌های و برقراری گفتگوهای اقتصادی با کشورهای همسایه در این راستا صورت گرفت.  به تبع این نگرش تغییراتی در سیاست‌ها از جمله ایجاد تسهیلات در گمرک، رفع برخی موانع صادراتی به ویژه در ارتباط با بازگشت ارز صادراتی صورت گرفت که تاثیرات مثبتی در افزایش تجارت خارجی کشور داشت.

در شرایط تحریمی و انسداد در دیپلماسی اقتصادی با غرب، تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن آثار تحریم‌های ظالمانه بود که آثار ملموسی داشت.

مجموع صادرات و واردات کشور در سال 1399  آخرین سال دولت دوازدهم به 73 میلیارد دلار رسید که از این میزان حدود 35 میلیارد دلار سهم کالاهای صادراتی و 38 میلیارد دلار سهم کالاهای وارداتی بود.

براســاس آمــار گمــرک جمهــوری اســلامی ایــران در ســال 1400 بیــش  از 48.6 میلیــارد دلار از کشــور صــادر و بیــش از 53 میلیــارد دلار کالا بــه کشــور وارد شــده کــه در مقایســه بــا دوره مشـابه سـال قبـل آن بـه ترتیـب بیـش از  39.6 درصـد و 36.6 درصـد افزایـش داشـته اسـت.

این آمار در سال 1401 به حدود  113 میلیارد دلار رسید که از این میزان حدود 53 میلیارد دلار اختصاص به کالاهای صادراتی و حدود 60 میلیارد دلار اختصاص به واردات داشت که در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب حــدود 10 درصــد و  13درصــد افزایــش داشــته اســت. این آمار حکایت از افزایش بیش از 18 میلیارد دلاری صادرات در سال 1401 نسبت به سال 1399 دارد.

در این میان، سال 1400 شاهد رشد 43 درصدی حجم تجارت ایران با کشورهای همسایه بود که این شامل رشد 29 درصدی صادرات و 60 درصد در واردات بود.  در سـال  1401حـدود 76 درصـد صـادرات بـه پنـج کشـور چیـن، عـراق، ترکیـه، امـارات و هنـد انجـام شـد. در سـال  1401حـدود 76درصـد صـادرات بـه پنـج کشـور چیـن، عـراق، ترکیـه، امـارات و هنـد انجـام شـده اسـت.

همچنین، از ابتدای دولت سیزدهم، میزان صادرات نفت با وجود تشدید تحریمها روند افزایشی را تجربه کرده است. ارزش صادرات نفت ایران در سال 1400 معادل 25.5 میلیارد دلار بود که و در سال 1401 به 42.6 میلیارد دلار رسید.

بر این اساس، دولت موفق شد از سال 1397 رکورد جدیدی در صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور ثبت کند که افزایش40 درصدی درآمد را در پی داشت. حجم صادرات گاز طبیعی کشور نیز افزایش 22 درصدی داشته است.

در عین حال، 5 برابــر شــدن وصــول درآمدهــای ارزی حاصل از صــادرات نفــت، میعانــات گازی، گاز طبیعــی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی در سال  1400نســبت به ســال قبل آن، نتیجه سیاستهای دولت سیزدهم بود.

همچنیــن در دولت ســیزدهم شــاهد وصــول 6.1 میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تســویه تمام صورت حســاب های جاری صــادرات گاز و ایفای کامل تعهــدات مالی در بودجه سال‌های  1400 بوده ایم.